FATCA – ΟΡΙΣΜΟΙ

FATCA σημαίνει τον Περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών Νόμος. Προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στον Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων (IRS) ο οποίος στοχεύει στην αυξημένη διαφάνεια αναφορικά με πρόσωπα ΗΠΑ που δυνατόν να επενδύουν σε λογαριασμούς εκτός ΗΠΑ και συγκεκριμένες μη Αμερικάνικες οντότητες με Αμερικάνους ιδιοκτήτες.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.irs.gov

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Ίδρυμα Θεματοφυλακής:
  Ο όρος «Ίδρυμα Θεματοφυλακής» σημαίνει οποιανδήποτε Οντότητα που διατηρεί, ως ουσιαστικό μέρος των εργασιών της, χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού για λογαριασμό άλλων. Μια Οντότητα διατηρεί χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού για λογαριασμό άλλων ως ουσιαστικό μέρος των εργασιών της, αν το ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού και σχετικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ισούται ή ξεπερνά το 20 τοις εκατό του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος της Οντότητας κατά το μικρότερο διάστημα εκ των πιο κάτω: (i) της τριετούς περιόδου που λήγει την 31 Δεκεμβρίου (ή την τελική ημέρα της λογιστικής περιόδου μη ημερολογιακού έτους) πριν το έτος κατά το οποίο γίνεται ο προσδιορισμός, ή (ii) την περίοδο ύπαρξης της Οντότητας
 • Πιστωτικό Ίδρυμα:

Οποιαδήποτε οντότητα που αποδέχεται καταθέσεις κατά τις συνήθεις τραπεζικές ή παρόμοιες εργασίες.

 • Επενδυτική Οντότητα:
  Οποιανδήποτε Οντότητα διεξάγει ως εργασίες (ή διοικείται από οντότητα που διεξάγει ως εργασίες) μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω δραστηριότητες ή εργασίες για λογαριασμό ή εκ μέρους πελάτη:
 1. εμπόριο σε μέσα αγοράς χρήματος (επιταγές, συναλλαγματικές, πιστοποιητικά καταθέσεων, παράγωγα, κ.α.), ξένο συνάλλαγμα, ανταλλαγή, μέσα επιτοκίου και δεικτών, μεταβιβάσιμους τίτλους, ή εμπόριο παραγώγων βασικών προϊόντων

 2. ατομική και συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου

 3. ή με άλλο τρόπο επένδυση, διεύθυνση ή διαχείριση ταμείων ή χρημάτων εκ μέρους άλλων προσώπων

Ο όρος αυτός θα ερμηνεύεται κατά τρόπο συμβατό με παρόμοια διατύπωση στον ορισμό του «Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος» στις Συστάσεις της Ομάδας για Χρηματοπιστωτική Δράση.

Πρόσωπο ΗΠΑ

Πρόσωπα ΗΠΑ σημαίνει τα ακόλουθα:

 1. Πολίτη των Η.Π.Α. ή άτομο κάτοικο,
 2. Συνεταιρισμό ή εταιρεία που έχει συσταθεί στις Η.Π.Α. ή που υπόκειται στους νόμους των Η.Π.Α. ή οποιασδήποτε Πολιτείας τους
 3. εμπίστευμα αν (i) έχει δικαιοδοσία δικαστήριο στις Η.Π.Α. υπό τον εφαρμοστέο νόμο να εκδίδει αποφάσεις ή διατάγματα σε σχέση με επί της ουσίας όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του εμπιστεύματος και (ii) ένα ή περισσότερα Πρόσωπα Η.Π.Α. έχουν εξουσία να ελέγχουν όλες τις επί της ουσίας αποφάσεις του εμπιστεύματος, ή την περιουσία εκλιπόντος που είναι πολίτης ή κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Καθορισμένο Πρόσωπο ΗΠΑ


Καθορισμένο Πρόσωπο ΗΠΑ σημαίνει Πρόσωπο ΗΠΑ ως ορίζεται πιο πάνω, αλλά δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Εταιρεία της οποίας οι αξίες διαπραγματεύονται τακτικά σε μια ή περισσότερες καθιερωμένες αγορές αξιών,

 2. Οποιαδήποτε εταιρεία που είναι μέλος του ίδιου επεκτεταμένου ομίλου συνδεόμενων οντοτήτων όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο1471(ε)(2) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α. ως εταιρεία που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) πιο πάνω

 3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοδήποτε εξολοκλήρου ιδιόκτητο πρακτορείο ή όργανο τους

 4. Οποιαδήποτε Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, οποιαδήποτε Περιοχή των Η.Π.Α. οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεσή των προαναφερθέντων

 5. Οποιονδήποτε οργανισμό εξαιρούμενος φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 501(α) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α. ή συνταξιοδοτικό σχέδιο ως ορίζεται στο άρθρο7701(α)(37) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α.

 6. Οποιαδήποτε τράπεζα ως ορίζεται στο άρθρο 581 του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α.

 7. Οποιοδήποτε εμπίστευμα επένδυσης ακίνητης ιδιοκτησίας ως ορίζεται στο άρθρο 856 του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α.

 8. Οποιαδήποτε εποπτευόμενη επενδυτική εταιρεία ως ορίζεται στο άρθρο 851 του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α. ή οποιαδήποτε οντότητα είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Αξιών και Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Περί Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 1940 («Investment Company Act of 1940») (15 U.S.C. 80a-64

 9. Οποιοδήποτε ταμείο κοινού εμπιστεύματος ως ορίζεται στο άρθρο 584(α) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α.

 10. Οποιοδήποτε εμπίστευμα εξαιρείται φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 664(γ) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α. ή που περιγράφεται στο άρθρο 4947(α)(1) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α

 11. Διαπραγματευτή (dealer) αξιών, εμπορευμάτων ή παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων (περιλαμβανομένων συμβολαίων με θεωρητικό κεφάλαιο, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμβάσεων και συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης) που είναι εγγεγραμμένος ως τέτοιος σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε Πολιτείας

 12. Χρηματιστή ως ορίζεται στο άρθρο 6045(γ) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α.

 13. Οποιοδήποτε εμπίστευμα εξαιρείται φορολογίας δυνάμει σχεδίου που περιγράφεται στο άρθρο 403(β) ή το άρθρο 457(ζ) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α

Πρόσωπα που ασκούν Έλεγχο

Πρόσωπα που ασκούν Έλεγχο» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο πάνω σε μία Οντότητα. «Άσκηση Ελέγχου» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει ή θεωρείται ότι κατέχει 10 τοις εκατό ή μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών συνδυασμένων δικαιωμάτων ψήφου όλων των τάξεων μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε μια τέτοια οντότητα.
Στην περίπτωση εμπιστεύματος, αυτός ο όρος σημαίνει τον εμπιστευματοπάροχο, τους εμπιστευματοδόχους, τον προστάτη (εάν υπάρχει), τους δικαιούχους ή την τάξη δικαιούχων, και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τελικό ουσιαστικό έλεγχο πάνω στο εμπίστευμα, και σε περίπτωση νομικής μορφής εκτός από εμπίστευμα, ο όρος σημαίνει πρόσωπα σε παρόμοιες ή ισάξιες θέσεις. Ο όρος «Πρόσωπα που Ασκούν Έλεγχο» θα ερμηνεύεται κατά τρόπο συμβατό με τις Εισηγήσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force).

Μη Αλλοδαπή Χρηματοπιστωτική Οντότητα (NFFE):

NFFE σημαίνει οποιαδήποτε Μη Αμερικανική Οντότητα που δεν είναι Αλλοδαπό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα όπως ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή είναι Εξαιρούμενη NFFE και περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε Μη Αμερικανική Οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο ή σε άλλη Συμβαλλόμενη Δικαιοδοσία του Νόμου FATCA και η οποία δεν είναι Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

Ενεργή NFFE

Ενεργή NFFE σημαίνει οποιαδήποτε NFFE η οποία πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Λιγότερο από 50 τοις εκατό του ακαθάριστου εισοδήματος της NFFE κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλης κατάλληλης περιόδου υποβολής στοιχείων, είναι παθητικό εισόδημα και λιγότερα από πενήντα τοις εκατό των στοιχείων ενεργητικού που είχε η NFFE κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο υποβολής στοιχείων, είναι στοιχεία ενεργητικού τα οποία παράγουν ή κρατούνται για τη παραγωγή παθητικού εισοδήματος.

 2. Οι αξίες της NFFE διαπραγματεύονται τακτικά σε καθιερωμένη αγορά αξιών ή η NFFE είναι Συνδεόμενη Οντότητα μιας Οντότητας της οποίας οι αξίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης τακτικά σε καθιερωμένη αγορά αξιών.

 3. Η NFFE είναι οργανωμένη σε περιοχή των Η.Π.Α. και όλοι οι ιδιοκτήτες του δικαιούχου είναι καλή τη πίστη κάτοικοι της εν λόγω περιοχής των Η.Π.Α.

 4. Η NFFE είναι κυβέρνηση (εκτός της κυβέρνησης των Η.Π.Α.), πολιτική υποδιαίρεση της εν λόγω κυβέρνησης (η οποία, προς αποφυγή αμφιβολίας, περιλαμβάνει πολιτεία, επαρχία, κομητεία ή δήμο) ή δημόσιο σώμα που διεξάγει λειτουργία της εν λόγω κυβέρνησης ή της πολιτικής της υποδιαίρεσης, κυβέρνηση μιας περιοχής των Η.Π.Α., διεθνής οργανισμός, μη-Αμερικάνικη κεντρική τράπεζα (central bank of issue) ή Οντότητα που ανήκει εξολοκλήρου σε ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω.

 5. Ουσιαστικά όλες οι δραστηριότητες της NFFE αποτελούνται από την κατοχή (συνόλου ή τμήματος) του υφιστάμενου κεφαλαίου μίας ή περισσότερων θυγατρικών ή από την παροχή χρηματοδότησης και υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες θυγατρικές, όπου οι εν λόγω θυγατρικές διεξάγουν εμπόριο ή εργασίες άλλες εκτός από τις εργασίες ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μια NFFE δεν πληροί τις προϋποθέσεις για καθεστώς NFFE εάν η NFFE λειτουργεί (ή παρουσιάζεται) ως επενδυτικό ταμείο, για παράδειγμα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, ταμείο εξαγορών μέσω μόχλευσης, ή άλλο επενδυτικό όχημα που σκοπό έχει να αποκτά ή να χρηματοδοτεί εταιρείες και έπειτα να διατηρεί συμμετοχή στις εν λόγω εταιρείες ως κεφαλαιουχικά στοιχεία ενεργητικού (capital assets) για σκοπούς επενδύσεων

 6. Η NFFE δεν διεξάγει ακόμη εργασίες και δεν έχει προηγούμενη ιστορία λειτουργίας, αλλά επενδύει κεφάλαια σε στοιχεία ενεργητικού με σκοπό να διεξάγει εργασίες εκτός από τις εργασίες Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, νοουμένου ότι η NFFE δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για αυτή την εξαίρεση μετά την ημερομηνία που είναι 24 μήνες μετά την ημερομηνία της αρχικής ίδρυσης την NFFE

 7. Η NFFE δεν ήταν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα τα προηγούμενα πέντε έτη και είναι στη διαδικασία εκκαθάρισης των στοιχείων ενεργητικού της ή αναδιοργάνωσης με σκοπό να συνεχίσει ή επανεκκινήσει εργασίες σε εργασία εκτός από εκείνη ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

 8. Η NFFE πρωτίστως διεξάγει χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και συναλλαγές αντιστάθμισης με ή για Συνδεόμενες Οντότητες οι οποίες δεν είναι Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και δεν παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης ή αντιστάθμισης σε οποιαδήποτε Οντότητα η οποία δεν είναι Συνδεόμενη Οντότητα, νοουμένου ότι ο όμιλος οποιωνδήποτε εν λόγω Συνδεόμενων Οντοτήτων ασχολείται πρωτίστως με εργασίες άλλες από εκείνες ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

 9. Η NFFE είναι «εξαιρούμενη NFFE» όπως αυτή περιγράφεται σε σχετικούς Κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών Η.Π.Α

 10. Η NFFE πληροί όλες τις πιο κάτω απαιτήσεις:

 • Έχει συσταθεί και λειτουργεί στη δικαιοδοσία της έδρας της αποκλειστικά για θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, ή έχει συσταθεί και λειτουργεί στη δικαιοδοσία της έδρας της και αποτελεί επαγγελματική οργάνωση, σύλλογο επιχειρήσεων, εμπορικό επιμελητήριο, οργάνωση εργαζομένων, οργάνωση αγροτικών ή οπωροκηπευτικών εκμεταλλεύσεων, ένωση πολιτών ή οργάνωση που λειτουργεί αποκλειστικά για την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας

 • Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος στη δικαιοδοσία της έδρας της

 • Δεν διαθέτει μετόχους ή μέλη που έχουν δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του εισοδήματος ή των περιουσιακών της στοιχείων,

 • Η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας της έδρας της NFFE ή τα συστατικά έγγραφα της NFFE δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε διανομή εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων της NFFE σε φυσικό πρόσωπο ή μη φιλανθρωπική Οντότητα ή τη χρήση των εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων προς όφελός τους, εκτός εάν η διανομή ή χρήση αυτή γίνεται στα πλαίσια της άσκησης των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της NFFE ή ως πληρωμή εύλογης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ή ως πληρωμή τιμήματος για την πραγματική εμπορική αξίας ιδιοκτησίας που αγόρασε η NFFE και

 • Η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας της έδρας της NFFE ή τα συστατικά έγγραφα της NFFE απαιτούν όπως, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή διάλυσης της NFFE, να διανέμονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της σε κρατική οντότητα ή άλλη μη κερδοσκοπική οργάνωση ή να παραχωρούνται στην κυβέρνηση της δικαιοδοσίας της NFFE ή σε άλλη πολιτική υποδιαίρεσή αυτής της δικαιοδοσίας.

Παθητική NFFE

«Παθητική NFFE» σημαίνει οποιαδήποτε NFFE η οποία δεν είναι (i) Ενεργή NFFE, ή (ii) ξένος συνεταιρισμός που διεξάγει παρακράτηση ή ξένο εμπίστευμα που διεξάγει παρακράτηση σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α.

Παθητικό Εισόδημα

Παθητικό εισόδημα σημαίνει το τμήμα του ακαθάριστου εισοδήματος που αποτελείται από:

 1. Μερίσματα, περιλαμβανομένων υποκατάστατων ποσών μερίσματος

 2. Τόκους

 3. Εισόδημα ισοδύναμο με τόκους, περιλαμβανομένων υποκατάστατων τόκων και ποσών που λαμβάνονται από ή σε σχέση με δέσμη ασφαλιστικών συμβάσεων εάν τα ποσά που λαμβάνονται εξαρτώνται εν όλω ή εν μέρει από την απόδοση της δέσμης

 4. Μισθώματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης, εκτός από μισθώματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης που προέρχονται κατά την ενεργή διεξαγωγή ενός εμπορίου ή μιας δραστηριότητας που εκτελείται, τουλάχιστον εν μέρει, από υπαλλήλους της NFFE

 5. Ετήσιες προσόδους

 6. Το πλεόνασμα των κερδών έναντι ζημιών από την πώληση ή την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων που οδηγούν στο παθητικό εισόδημα που περιγράφεται στα σημεία 1 μέχρι 5

 7. Το πλεόνασμα των κερδών έναντι ζημιών από συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προσφορών, δικαιωμάτων προαίρεσης και παρόμοιων συναλλαγών) σε οποιαδήποτε εμπορεύματα, άνευ ωστόσο περιλαμβανομένου

  – οποιασδήποτε συναλλαγής αντιστάθμισης κινδύνου σε σχέση με εμπορεύματα (commodity hedging transaction) που περιγράφεται στο Άρθρο 954(γ)(5)(A) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α. που καθορίζεται από το χειρισμό της οντότητας ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία

  – ενεργή επιχειρηματικά κέρδη ή ζημιές από την πώληση εμπορευμάτων, ωστόσο μόνο εάν ουσιαστικά όλα τα εμπορεύματα της αλλοδαπής οντότητας συνιστούν περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο (1), (2) ή (8) του Άρθρου 1221(α) του Κώδικα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α.

 8. Το πλεόνασμα των κερδών σε ξένο νόμισμα έναντι των συναλλαγματικών ζημιών

 9. Καθαρά έσοδα από «συμβόλαια με θεωρητικό κεφάλαιο-notional principle contracts». Πρόκειται για χρηματοοικονομικά μέσα που προνοούν την καταβολή ποσών από το ένα μέρος στο άλλο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που υπολογίζονται με αναφορά σε συγκεκριμένο δείκτη επί ονομαστικού ποσού σύμβασης (notional principal amount) σε αντάλλαγμα του καθορισμένου αντίτιμου ή υποσχετικής για καταβολή παρόμοιων ποσών (δηλ. ανταλλαγή-swap)

 10. Ποσά που εισπράττονται από ασφαλιστικά συμβόλαια με αξία εξαγοράς

 11. Ποσά που κερδίζονται από ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση με τα αποθέματά της για ασφαλιστικές συμβάσεις ή συμβάσεις προσόδου.

Ωστόσο, τα ακόλουθα ποσά εξαιρούνται από οποιοδήποτε υπολογισμό Παθητικού Εισοδήματος.

 • Οποιοδήποτε εισόδημα από τόκους, μερίσματα, ενοίκια ή δικαιώματα (royalties) που εισπράττονται ή συσσωρεύονται από συνδεόμενο πρόσωπο στο βαθμό που ένα τέτοιο ποσό αποτελεί περιουσία που κατανέμεται σε εισόδημα αυτού του συνδεόμενου προσώπου που δεν είναι παθητικό εισόδημα. Για τους σκοπούς αυτού του σημείου, συνδεόμενο πρόσωπο σε σχέση με το NFFE εάν

  – Το πρόσωπο αυτό είναι άτομο, εταιρεία, συνεταιρισμός, εμπίστευμα ή κληροδότημα που ελέγχει ή ελέγχεται από τον NFFE, ή

– Το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, εμπίστευμα ή κληδορότημα που ελέγχεται από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που ελέγχει τον NFFE

 • Στην περίπτωση NFFE που ενεργεί τακτικά ως διαπραγματευτής (dealer) περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στο σημείο 6 πιο πάνω (που αναφέρεται στην πώληση ή ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων που οδηγεί σε παθητικό εισόδημα), προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα (περιλαμβανομένων συμβολαίων με θεωρητικό κεφάλαιο και όλα τα μέσα που αναφέρονται σε εμπορεύματα

  – οποιοδήποτε στοιχείο εισοδήματος ή κέρδους (εκτός από οποιαδήποτε μερίσματα ή τόκους) από οποιαδήποτε συναλλαγή (περιλαμβανομένων συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου και συναλλαγών που εμπλέκουν φυσικό διακανονισμό) που συνάπτεται κατά τη συνήθη πορεία εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ως τέτοιος διαπραγματευτής, και

  – εάν ένας τέτοιος διαπραγματευτής είναι διαπραγματευτής αξιογράφων, οποιοδήποτε εισόδημα από οποιαδήποτε συναλλαγή που συνάπτεται κατά τη συνήθεια πορεία τέτοιας εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διαπραγματευτής αξιογράφων.

NFFE Άμεσης Αναφοράς

NFFE Άμεσης Αναφοράς σημαίνει NFFE που επιλέγει να αναφέρει σύμφωνα με τον Τύπο 8966 απευθείας στην Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων (IRS) των ΗΠΑ συγκεκριμένα στοιχεία για τους άμεσους ή έμμεσους ουσιαστικούς κυρίους που είναι πρόσωπα των ΗΠΑ, αντί να παρέχει τα στοιχεία αυτά σε πράκτορες παρακράτησης ή συμμετέχουσα Αλλοδαπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στα οποία η NFFE διατηρεί χρηματοπιστωτικό λογαριασμό.

ΑΦΜ

ΑΦΜ σημαίνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου