Ορισμοί Κοινού Προτύπου Αναφοράς

Περιγραφή Κοινού Προτύπου Αναφοράς:

Από τις 01/01/2016, οι φορολογικές αρχές απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συλλέγουν και να αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου λογαριασμού στις τοπικές αρχές τους. Οι φορολογικές αρχές μπορούν στη συνέχεια να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με φορολογικές αρχές άλλων δικαιοδοσιών ή Κυβερνήσεις βάσει συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Προτύπου Αναφοράς για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Περί Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του ΟΟΣΑ.

Ελέγχων πρόσωπο (περιλαμβανομένων εμπιστευμάτων) σημαίνει:

 • Για Εταιρείες και Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, τον τελικό πραγματικό δικαιούχο που είναι το πρόσωπο/τα πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την νομική οντότητα. Το ποσοστό του 10% συν 1 μετοχή θα αποτελεί επαρκές μέτρο για τον καθορισμό του τελικού πραγματικού δικαιούχου. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν φυσικά πρόσωπα που να ελέγχουν την οντότητα, τότε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο θα είναι τα πρόσωπα που ανήκουν στην Ανώτερη Διοίκηση της Εταιρείας, εκτός όπου οι μετοχές της οντότητας είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά και υπόκεινται σε ρυθμιστικούς ελέγχους και απαιτήσεις γνωστοποίησης στοιχείων.

 • Για συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλόγους, λέσχες και ταμεία προνοίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/Διαχειριστικής Επιτροπής και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται τον λογαριασμό.

 • Στην περίπτωση εμπιστεύματος, τον ιδρυτή, τους εμπιστευματοδόχους (trustees), τον προστάτη (εάν υπάρχει), τους δικαιούχους ή την τάξη δικαιούχων και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που ασκεί τελικό αποτελεσματικό έλεγχο επί του εμπιστεύματος.

ΜΧΟ  σημαίνει Μη Χρηματοπιστωτική Οντότητα

Ενεργή ΜΧΟ σημαίνει ΜΧΟ η οποία πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Το ποσοστό του παθητικού εισοδήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο αναφοράς είναι μικρότερο του 50% του ακαθάριστου εισοδήματος της ΜΧΟ και το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν εισόδημα ή κρατούνται για την παραγωγή παθητικού εισοδήματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλη αντίστοιχη περίοδο είναι μικρότερο του 50% των περιουσιακών στοιχείων της ΜΧΟ.

 2. Οι τίτλοι κεφαλαίου της ΜΧΟ αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών ή η ΜΧΟ είναι Συνδεόμενη Οντότητα Οντότητας οι τίτλοι κεφαλαίου της οποίας αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών.

 3. Η ΜΧΟ είναι Κυβερνητική Οντότητα, Διεθνής Οργανισμός, Κεντρική Τράπεζα ή Οντότητα που ανήκει εξ’ολοκλήρου σε μια ή περισσότερες από τις εν λόγω οντότητες.

 4. Κατ’ ουσία, όλες οι δραστηριότητες της ΜΧΟ συνίστανται στην κατοχή (εν όλω ή εν μέρει) των κυκλοφορουσών τίτλων κεφαλαίου μιας ή περισσότερων θυγατρικών με δραστηριότητες σε επιχειρηματικούς κλάδους ή τομείς άλλους από αυτούς των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή στην παροχή χρηματοδότησης και υπηρεσιών προς αυτήν ή αυτές. Στην κατηγορία αυτή δεν δύναται να υπαχθεί ΜΧΟ η οποία λειτουργεί (ή εμφανίζεται) ως επενδυτικό κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund), εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital fund) ή κεφάλαιο εξαγορών μέσω μόχλευσης (leveraged buyout fund) ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό όχημα σκοπός του οποίου είναι να αποκτήσει ή να εξεύρει εταιρείες και να διατηρεί στη συνέχεια συμφέροντα στις εταιρείες αυτές ως πάγια κεφάλαια για επενδυτικούς σκοπούς.

 5. Η ΜΧΟ δεν έχει ακόμη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει προηγούμενο ιστορικό λειτουργίας, αλλά επενδύει κεφάλαιο σε περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας άλλη από αυτήν ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, εφόσον η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στη ΜΧΟ μετά την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία αρχικής σύστασης της ΜΧΟ.

 6. Η ΜΧΟ δεν υπήρξε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα τελευταία πέντε έτη και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων ή η ΜΧΟ αναδιοργανώνεται με σκοπό να εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί εκ νέου σε επιχειρηματικό τομέα άλλον από αυτόν του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.

 7. Η ΜΧΟ ασκεί κυρίως δραστηριότητες χρηματοδότησης και αντιστάθμισης κινδύνου με ή για Συνδεόμενες Οντότητες που δεν είναι Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και δεν παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης ή αντιστάθμισης κινδύνου σε Οντότητα που δεν είναι Συνδεόμενη Οντότητα, εφόσον ο όμιλος οποιασδήποτε τέτοιας Συνδεόμενης Οντότητας δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρο άλλο από αυτόν του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.

 8. Η ΜΧΟ πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχει συσταθεί και λειτουργεί στη δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικία της αποκλειστικά για θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς· ή έχει συσταθεί και λειτουργεί στη δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικία της και αποτελεί επαγγελματική οργάνωση, σύλλογο επιχειρήσεων, εμπορικό επιμελητήριο, οργάνωση εργαζομένων, οργάνωση αγροτικών ή οπωροκηπευτικών εκμεταλλεύσεων, ένωση πολιτών ή οργάνωση που λειτουργεί αποκλειστικά για την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας,

 • Απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος στη δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικίας της,

 • Δεν διαθέτει μετόχους ή μέλη που έχουν δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί των εσόδων ή των περιουσιακών της στοιχείων

 • Η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει την κατοικία της η ΜΧΟ ή τα συστατικά έγγραφα της ΜΧΟ δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε διανομή εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων της ΜΧΟ σε φυσικό πρόσωπο ή μη φιλανθρωπική οντότητα ή τη χρήση των εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων προς όφελος τους, εκτός αν η διανομή ή χρήση αυτή γίνεται στα πλαίσια της άσκησης των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της ΜΧΟ ή ως πληρωμή εύλογης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ή ως πληρωμή τιμήματος για την πραγματική εμπορική αξία ιδιοκτησίας που αγόρασε η ΜΧΟ

 • Η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει την κατοικία της η ΜΧΟ ή σε περίπτωση εκκαθάρισης ή διάλυσης της ΜΧΟ, να διανέμονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΧΟ σε Κρατική Οντότητα ή σε άλλη μη κερδοσκοπική οργάνωση ή να παραχωρούνται στην κυβέρνηση της δικαιοδοσίας όπου έχει την κατοικία της η ΜΧΟ ή σε άλλη πολιτική υποδιαίρεση αυτής της δικαιοδοσίας.

 • Στην περίπτωση εμπιστεύματος, τον ιδρυτή, τους εμπιστευματοδόχους (trustees), τον προστάτη (εάν υπάρχει), τους δικαιούχους ή την τάξη δικαιούχων και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που ασκεί τελικό αποτελεσματικό έλεγχο επί του εμπιστεύματος.

Μια Οντότητα είναι Συνδεόμενη Οντότητα μιας άλλης Οντότητας εάν είτε η Οντότητα ελέγχει την άλλη Οντότητα, είτε οι δύο Οντότητες βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο. Για το σκοπό αυτό, ο έλεγχος περιλαμβάνει άμεση ή έμμεση κυριότητα πέραν του 50 τοις εκατό των ψήφων και της αξίας μιας Οντότητας.

Παθητική ΜΧΟ σημαίνει (i) οποιαδήποτε ΜΧΟ που δεν είναι Ενεργή ΜΧΟ, ή (ii) οποιαδήποτε Επενδυτική Οντότητα που δεν είναι Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Συμμετέχουσας Δικαιοδοσίας.

ΑΦΜ σημαίνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ή λειτουργικό ισοδύναμο).