Συνοδευτικά Έγγραφα

Παρακαλώ επιλέξτε την κατηγορία εταιρείας που ισχύει για εσας, πιο κάτω:

Συνοδευτικά Έγγραφα

Παρακαλώ επιλέξτε την κατηγορία εταιρίας που ισχύει για εσας, πιο κάτω:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμβούλων και Γραμματέα.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγεγραμμένου Γραφείου.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού.
 • Συμφωνία/ες Εντολοδόχου/Πράξη/εις Καταπιστεύματος, όπου ισχύει.
 • Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κ.τ.λ.) όχι πέραν των 6 μηνών
 • Τελευταίους ελεγμένους λογαριασμούς.
 • Ιδιοκτησιακή και Ομιλική δομή υπογεγραμμένη από τον/τους πραγματικό(ούς) δικαιούχο(ους).

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, που είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν συναλλαγές, συμβούλους, εγγεγραμμένους μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους:

 1. Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου ή/και ταυτότητας, ΚΑΙ
 2. Πρωτότυπο ή πιστοποιημένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κ.τ.λ.) όχι πέραν των 6 μηνών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Αντίγραφο του πιο πρόσφατου κατατεθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κωδικοποιημένου
  καταστατικού της εταιρείας.
 • Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
 • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.
 • Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων και μετοχών με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο ή εναλλακτικά Πρακτικό της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης (για επιβεβαίωση μετόχων).
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό (Έντυπο Ν και Ε3)
 • Ιδιοκτησιακή και Ομιλική δομή υπογραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. (Χρησιμοποιήστε το Υπόδειγμα)

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν συναλλαγές, νόμιμους εκπρόσωπους, εγγεγραμμένους μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας:
  • Όχι πέρα των 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
  • Να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας
  • Να φαίνεται το τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Αντίγραφο λογαριασμού με τον αριθμό τηλεφώνου στο όνομα της εταιρείας,
  • Μια υπεύθυνη δήλωση «χρήσης-παραχώρησης» του αριθμού, από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που εμφανίζεται ως κάτοχος στον λογαριασμό. (Υπόδειγμα
   κειμένου)
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

  • Αντίγραφο του λογαριασμού με το όνομα του προσώπου προς το οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και τον αριθμό τηλεφώνου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ του δικαιούχου του λογαριασμού, ότι ο αριθμός αυτός τελεί σε αποκλειστική χρήση του εξεταζόμενου ατόμου.
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης.

 3. Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
 4. Ανάλογα τι εφαρμόζει στην περίπτωση:

  • Βεβαίωση του εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ (για μισθωτούς) Υπόδειγμα λεκτικού βεβαίωσης εργοδότη
  • Βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ. που πιστοποιεί επάγγελμα και διεύθυνση ή επαγγελματική ταυτότητα (για ελεύθερους επαγγελματίες ή εισοδηματίες)
  • Υπηρεσιακή/ φοιτητική ταυτότητα (για άτομα που υπηρετούν στην εθνική φρουρά, φοιτητές αναλόγως)
  • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή την απόφαση συνταξιοδότησης (για συνταξιούχους)
  • Αν δεν ασκείται επάγγελμα, υπευθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ

 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο επίσημο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Aντίγραφο του πιο πρόσφατου κατατεθέντος στο Γ.Ε.ΜΗ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 • Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό (Έντυπο Ν και Ε3)
 • Ιδιοκτησιακή και Ομιλική δομή υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (Χρησιμοποιήστε το Υπόδειγμα)

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν συναλλαγές, νόμιμους εκπρόσωπους, εγγεγραμμένους μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας:
  • Όχι πέρα των 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
  • Να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας
  • Να φαίνεται το τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Αντίγραφο λογαριασμού με τον αριθμό τηλεφώνου στο όνομα της εταιρείας,
  • Μια υπεύθυνη δήλωση «χρήσης-παραχώρησης» του αριθμού, από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που εμφανίζεται ως κάτοχος στον λογαριασμό. (Υπόδειγμα
   κειμένου)
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

  • Αντίγραφο του λογαριασμού με το όνομα του προσώπου προς το οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και τον αριθμό τηλεφώνου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ του δικαιούχου του λογαριασμού, ότι ο αριθμός αυτός τελεί σε αποκλειστική χρήση του εξεταζόμενου ατόμου.
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης.

 3. Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
 4. Ανάλογα τι εφαρμόζει στην περίπτωση:

  • Βεβαίωση του εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ (για μισθωτούς) Υπόδειγμα λεκτικού βεβαίωσης εργοδότη
  • Βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ. που πιστοποιεί επάγγελμα και διεύθυνση ή επαγγελματική ταυτότητα (για ελεύθερους επαγγελματίες ή εισοδηματίες)
  • Υπηρεσιακή/ φοιτητική ταυτότητα (για άτομα που υπηρετούν στην εθνική φρουρά, φοιτητές αναλόγως)
  • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή την απόφαση συνταξιοδότησης (για συνταξιούχους)
  • Αν δεν ασκείται επάγγελμα, υπευθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ

 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο επίσημο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Το αρχικό καταστατικό καθώς και αντίγραφο του πιο πρόσφατου κατατεθέντος στην Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ. κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 • Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό (Έντυπο Ν και Ε3)
 • Ιδιοκτησιακή και Ομιλική δομή υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (Χρησιμοποιήστε το Υπόδειγμα)
 • Τελευταίες οικονομικές καταστάσεις

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν συναλλαγές, νόμιμους εκπρόσωπους, εγγεγραμμένους μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας:
  • Όχι πέρα των 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
  • Να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας
  • Να φαίνεται το τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Αντίγραφο λογαριασμού με τον αριθμό τηλεφώνου στο όνομα της εταιρείας,
  • Μια υπεύθυνη δήλωση «χρήσης-παραχώρησης» του αριθμού, από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που εμφανίζεται ως κάτοχος στον λογαριασμό. (Υπόδειγμα
   κειμένου)
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

  • Αντίγραφο του λογαριασμού με το όνομα του προσώπου προς το οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και τον αριθμό τηλεφώνου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ του δικαιούχου του λογαριασμού, ότι ο αριθμός αυτός τελεί σε αποκλειστική χρήση του εξεταζόμενου ατόμου.
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης.

 3. Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
 4. Ανάλογα τι εφαρμόζει στην περίπτωση:

  • Βεβαίωση του εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ (για μισθωτούς) Υπόδειγμα λεκτικού βεβαίωσης εργοδότη
  • Βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ. που πιστοποιεί επάγγελμα και διεύθυνση ή επαγγελματική ταυτότητα (για ελεύθερους επαγγελματίες ή εισοδηματίες)
  • Υπηρεσιακή/ φοιτητική ταυτότητα (για άτομα που υπηρετούν στην εθνική φρουρά, φοιτητές αναλόγως)
  • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή την απόφαση συνταξιοδότησης (για συνταξιούχους)
  • Αν δεν ασκείται επάγγελμα, υπευθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ

 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο επίσημο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Αντίγραφο του πιο πρόσφατου κατατεθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 • Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας.
 • Εταιρική ιστοσελίδα στην οποία θα αναφέρονται τα ελάχιστα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο Νόμος (άρθρ. 47 παρ. 2 ν. 4072/2012). Αν δεν διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα, δήλωση υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή που να περιέχει τα πιο πάνω στοιχεία
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό (Έντυπο Ν και Ε3).
 • Ιδιοκτησιακή και Ομιλική δομή υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.(Χρησιμοποιήστε το Υπόδειγμα)

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν συναλλαγές, νόμιμους εκπρόσωπους, εγγεγραμμένους μετόχους και πραγματικούς δικαιούχους:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας:
  • Όχι πέρα των 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
  • Να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας
  • Να φαίνεται το τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Αντίγραφο λογαριασμού με τον αριθμό τηλεφώνου στο όνομα της εταιρείας,
  • Μια υπεύθυνη δήλωση «χρήσης-παραχώρησης» του αριθμού, από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που εμφανίζεται ως κάτοχος στον λογαριασμό. (Υπόδειγμα
   κειμένου)
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

  • Αντίγραφο του λογαριασμού με το όνομα του προσώπου προς το οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός και τον αριθμό τηλεφώνου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ του δικαιούχου του λογαριασμού, ότι ο αριθμός αυτός τελεί σε αποκλειστική χρήση του εξεταζόμενου ατόμου.
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομα του εξεταζόμενου ατόμου για επιβεβαίωση της διεύθυνσης.

 3. Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
 4. Ανάλογα τι εφαρμόζει στην περίπτωση:

  • Βεβαίωση του εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ (για μισθωτούς) Υπόδειγμα λεκτικού βεβαίωσης εργοδότη
  • Βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ. που πιστοποιεί επάγγελμα και διεύθυνση ή επαγγελματική ταυτότητα (για ελεύθερους επαγγελματίες ή εισοδηματίες)
  • Υπηρεσιακή/ φοιτητική ταυτότητα (για άτομα που υπηρετούν στην εθνική φρουρά, φοιτητές αναλόγως)
  • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή την απόφαση συνταξιοδότησης (για συνταξιούχους)
  • Αν δεν ασκείται επάγγελμα, υπευθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από gov.gr ή ΚΕΠ

 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλο επίσημο έγγραφο εκδόσεως Δ.Ο.Υ